Used Container

Whether you plan to use cargo containers for portable storage, overseas shipping, or as temporary mobile offices, there are plenty of used cargo containers available for sale online. Many sellers offer delivery to your door as well as a chance to preview the container via online photos. By figuring out exactly what you need in a cargo container, you can narrow your search considerably from the start. In choosing cargo containers, here are a few attributes you’ll want to consider in advance:
 
1. Container strength and durability. What materials best suits your intended use? Are you looking for steel shipping containers or plastic storage containers? Or maybe a different kind of metal, like aluminum? It all depends on how strong you need the material to be and what your cargo is.
2. Dimensions: Consider size, weight, cubic capacity and desired shipping mode (air cargo, container ships, etc). Shipping containers for transporting cargo overseas must meet the standard dimensions required for shipping. Fortunately, dimensions are standard fare of online postings. Remember to compare both external dimensions and internal dimensions: Containers that have the exact same external dimensions may not have the same internal dimensions. And make sure that whatever you plan to ship does not exceed the recommended load volume for that cargo container.
3. Resistance to vandals, fire, wind and water. If the container is traveling overseas, it needs to be watertight, if it’s not meant to be so mobile, but instead used as a storage container in an unsavory part of town, then resistance to vandals is your top priority. Cargo insurance is a wise investment.
4. Options: Consider which of the many options available you will need: Vents, partitions, electrical wiring, storage racks, windows, refrigeration equipment (reefer), heating, door and cargo sensors, and so on.used cargo containers
5. Access. Do you need doors on only one end or both ends? Open or hard top? Rolling doors?
 
Thanks to the Internet, you can find plenty of used cargo containers for sale. Simply type in “buy used cargo container” or “cargo containers for sale” into any search engine and you’re off. You could also narrow down your search to shipping containers for sale or used storage containers, depending on your need.
 
If it’s your first time, start at eBay by typing in “cargo container” in the “Business & Industrial” category, and then “search.” This can give you an idea of what other buyers are paying for the same container. Another good feature of the eBay option is that you can check feedback from other purchasers to get a sense of how the seller does business and whether the product will match its description once it comes to your door. If you can’t find exactly what you are looking for already for sale, you can always post your interest in purchasing a used cargo container at sites such as Importer.AliBaba.
 
Once you buy your containers, you can move on to explore the world of cargo shipping agencies and freight brokers.

Used Shipping Containers For Sale

Whether you plan to use cargo containers for portable storage, overseas shipping, or as temporary mobile offices, there are plenty of used cargo containers available for sale online. Many sellers offer delivery to your door as well as a chance to preview the container via online photos. By figuring out exactly what you need in a cargo container, you can narrow your search considerably from the start. In choosing cargo containers, here are a few attributes you’ll want to consider in advance:
 
1. Container strength and durability. What materials best suits your intended use? Are you looking for steel shipping containers or plastic storage containers? Or maybe a different kind of metal, like aluminum? It all depends on how strong you need the material to be and what your cargo is.
2. Dimensions: Consider size, weight, cubic capacity and desired shipping mode (air cargo, container ships, etc). Shipping containers for transporting cargo overseas must meet the standard dimensions required for shipping. Fortunately, dimensions are standard fare of online postings. Remember to compare both external dimensions and internal dimensions: Containers that have the exact same external dimensions may not have the same internal dimensions. And make sure that whatever you plan to ship does not exceed the recommended load volume for that cargo container.
3. Resistance to vandals, fire, wind and water. If the container is traveling overseas, it needs to be watertight, if it’s not meant to be so mobile, but instead used as a storage container in an unsavory part of town, then resistance to vandals is your top priority. Cargo insurance is a wise investment.
4. Options: Consider which of the many options available you will need: Vents, partitions, electrical wiring, storage racks, windows, refrigeration equipment (reefer), heating, door and cargo sensors, and so on.used cargo containers
5. Access. Do you need doors on only one end or both ends? Open or hard top? Rolling doors?
 
Thanks to the Internet, you can find plenty of used cargo containers for sale. Simply type in “buy used cargo container” or “cargo containers for sale” into any search engine and you’re off. You could also narrow down your search to shipping containers for sale or used storage containers, depending on your need.
 
If it’s your first time, start at eBay by typing in “cargo container” in the “Business & Industrial” category, and then “search.” This can give you an idea of what other buyers are paying for the same container. Another good feature of the eBay option is that you can check feedback from other purchasers to get a sense of how the seller does business and whether the product will match its description once it comes to your door. If you can’t find exactly what you are looking for already for sale, you can always post your interest in purchasing a used cargo container at sites such as Importer.AliBaba.
 
Once you buy your containers, you can move on to explore the world of cargo shipping agencies and freight brokers.

Finansal Kiralama Konteynır

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121213-1.htm

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
ARALIK 2012
Giriş
13 Aralık 2012 tarihine dek, finansal kiralama, faktoring, finansman ve ikrazatçılık faaliyetleri 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu (“Mülga Kanun”) ile 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve buna dayanarak çıkartılan ikincil mevzuat ile düzenlenmekteydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 21 Kasım 2012 tarihinde kabul edilerek kanunlaşan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (“6361 sayılı Kanun”), 13 Aralık 2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Her üç işlem ile iştigal eden şirketleri birlikte düzenleyen 6361 sayılı Kanun, Mülga Kanun ile 90 sayılı kararnameyi yürürlükten kaldırır.
6361 sayılı Kanun, finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin önemli yenilikler getirir. Bu ayki makalemizde, yeni düzenlemeler ışığında finansal kiralama sözleşmeleri ve getirilen önemli değişiklikler incelenecektir.
Sözleşmenin Kurulması ve Mülkiyet
Finansal kiralama sözleşmesi, kiralayanın temin ettiği bir malın zilyetliğini, kira bedeli karşılığında kiracıya devretmesine ilişkin bir sözleşmedir. 6361 sayılı Kanun uyarınca, bu sözleşmeye katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal kiralama şirketleri kiralayan sıfatı ile taraf olabilir. Böylelikle Mülga Kanun’da yalnızca finansal kiralama şirketinin kiralayan olabileceğine ilişkin tanım terkedilmiştir. Kiralayan, malı üçüncü bir kişiden veya kiracıdan dahi satın alabilir.
Sözleşme ile kiralanan mal, taşınır veya taşınmaz mal olabilir. 6361 sayılı Kanun ilk defa bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshalarının da bu sözleşmenin konusunu oluşturabileceğini düzenler. Tek başına asli niteliğini koruyan her mal sözleşmenin konusu olabilir.
Mülga Kanun’un aksine, finansal kiralama sözleşmesinin belli bir süre feshedilmemek şartı ile imzalanması koşulu aranmamaktadır.
Sözleşmenin kurulması için artık noterde düzenlenmesi aranmaz. Finansal kiralama sözleşmesi yazılı olarak kurulabilir. Finansal kiralama sözleşmesi uyarınca kiralanan taşınmaz mallar tapu kütüğüne, sicili bulunan taşınır mallar sicillerine şerh ve tescil edilerek Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’ne[i] (“Birlik”) bildirilir, diğer mallar da Birlik tarafından tutulacak özel sicile tescil edilir. Birlik tarafından tutulacak sicil herkese açıktır; sözleşmenin tarafı olmayan kişiler sicilde mevcut bir kaydı bilmediğini ileri süremez.

Tarafların Hak ve Borçları
Finansal kiralama sözleşmesi ile kiracı ve kiralayan karşılıklı borçlar üstlenir. Kiralayan, malın zilyetliğini kiralayana bırakma, kiracı da finansal kiralama ödeme borcu altına girer. 6361 sayılı Kanun, tarafların diğer borç ve yükümlülüklerini ve bazı haklarını ayrıca düzenler.
Bu bölümde 6361 sayılı Kanun’un tarafların hak ve borçlarına ilişkin düzenlemeleri incelenecektir.

Kiracının hak ve borçları
Kiracı, finansal kiralama bedelini ödemekle yükümlüdür. Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri sözleşmede belirlenir. Mülga Kanun’da öngörülen, yurtdışından yapılacak finansal kiralamalarda yıllık kiralama bedelinin 25.000 Amerikan Doları’ndan az olamayacağına ilişkin hüküm 6361 sayılı Kanun’a alınmamıştır. Ancak, yurtdışından yapılacak finansal kiralamalara ilişkin usul ve esasları Birlik belirler.
6361 sayılı Kanun’un getirdiği bir diğer önemli yeniliğe göre, finansal kiralama sözleşmesinde, kiralanan mal henüz üretilmemiş veya teslim edilmemiş olsa bile, kiracının kira bedelini sözleşme tarihinden itibaren ödemesi düzenlenebilir.
Mülga Kanun’da da olduğu gibi, kiracı malın zilyedidir. Malı sözleşmeye uygun olarak ve itinayla kullanıp her türlü faydayı elde edebilir. Malın sigortalanması zorunludur ve primleri kiracı öder. Malı kimin sigortalatacağı ise Mülga Kanun’un aksine 6361 sayılı Kanun’da açıkça belirtilmemiştir, sözleşmede düzenlenir.
Sözleşme ile kiracıya kiralanan malı satın alma hakkı tanınabilir.
Sözleşme süresi boyunca malın uğrayacağı hasar ve kayıpların sigorta ile karşılanmayan kısmından kiracı sorumludur. Kiralayan, malın ayıplı olmasından sorumlu değildir.
Mülga Kanun’da kiracının finansal kiralama konusu malın zilyetliğini başkasına devredemeyeceği düzenlenmişti. 2007 yılında tüketicilerin konut edinmesi ve yatırımlara finansman sağlama işlemlerinde kiralayanın yazılı izni alınarak, konut finansmanı kapsamında kiralayana bilgi vererek, diğer hallerde ise sözleşmede hüküm bulunması kaydıyla zilyetliğin devredilebileceğini düzenleyen hükümler getirildi.
6361 sayılı Kanun; zilyetliğin, hatta kiracılık sıfatının devrini kolaylaştırdı. Buna göre, sözleşmede ayrıca buna imkân tanıyan bir düzenleme bulunmasa dahi, kiracı kiracılık sıfatını veya sözleşmeden doğan hak ve borçlarını kiralayanın yazılı izni ile devredebilir. Konut finansmanı kapsamında yapılan kiralamalarda izin alma mecburiyeti yoktur, kiracı kiralayana bildirerek malın zilyetliğini başkasına devredebilir.

Kiralayanın hak ve borçları
Kiralayan, finansal kiralama sözleşmesi ile kiralanan malın zilyetliğini kiracıya devretme borcu altındadır. Sözleşmede aksi düzenlenmedikçe, söz konusu malın sözleşme tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde kiracıya teslim edilmesi zorunludur.
Kiralayan, kiralama konusu malın satıcısı veya imalatçısı ile zamanında sözleşme yapmadığı için mal kiracıya teslim edilemezse, Borçlar Kanunu’nun borçların ifa edilmemesi halinde karşı tarafın haklarını düzenleyen hükümleri uygulanır.
6361 sayılı Kanun, kiralanan malı kiralayanın sigortalatacağına ilişkin düzenlemeyi kaldırmıştır. Yeni düzenlemeye göre kiralanan malı hangi tarafın sigortalatacağı sözleşmede düzenlenir.
Sözleşme ile kiracıya kiralanan malı satın alma hakkı tanınabilir. Sözleşmede bu imkânın düzenlenmesi ve kiracıya tebligat yapılması koşuluyla, kiracının alım hakkını hakkın doğumundan itibaren otuz gün içinde kullanmaması veya malı kiralayana iade etmemesi halinde kiralayan tek taraflı olarak malın mülkiyetinin kiracıya devri ile ilgili her türlü işlemi yapabilir.
Finansal kiralama sözleşmesinde aksi düzenlenmediyse, kiralayan, maliki olduğu kiraladığı malın mülkiyetini, (6361 sayılı Kanun’da tanımlanmış olan) başka bir kiralayana devredebilir. Devrin kiracıya bildirilmesi gerekir.

Sözleşmenin Sona Ermesi
Mülga Kanun’da da düzenlendiği üzere, aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşme, sürenin sona ermesi, kiracının iflası, ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi halinde kendiliğinden sona erer. Taraflar, sürenin biriminden üç ay önce anlaşarak süreyi uzatabilir. Kiracı aleyhine yapılan icra takibinin semeresiz kalması, sona erme sebepleri arasından çıkartılmıştır. Buna karşın, 6361 sayılı Kanun, kiracının veya kiralanan malın tahsis edildiği işletmenin tasfiye sürecine girmesi halinde kiracının sözleşmeyi süresinden önceden feshedebileceğini düzenler.
Kiracının finansal kiralama bedelini ödemede temerrüde düşmesi ve kiralayanın vereceği otuz günlük sürede de (alım hakkı tanındıysa bu süre en az altmış gündür) bedeli ödememesi halinde kiralayan sözleşmeyi feshedebilir. 6361 sayılı Kanun ayrıca bir yıl içerisinde kiracının üç kira bedelini veya arka arkaya iki kira bedelini zamanında ödememesi nedeniyle ihtara muhatap olması halinde de kiralayanın sözleşmeyi feshedebileceğini düzenler.
6361 sayılı Kanun, taraflardan birinin ihlali sebebiyle diğer tarafın sözleşmeyi devam ettirmesinin beklenemeyeceği durumlarda sözleşmenin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemeyi korur. Bu madde uyarınca fesih hakkı ancak taraflardan birinin sözleşmeye aykırı hareket etmesi ve bu aykırılık sebebiyle diğer tarafın sözleşmeyi sürdürmesinin beklenemeyeceği bir durumun oluşması halinde doğar. Mülga Kanun döneminde, finansal kiralama sözleşmesinin, işlem temelinin çökmesi veya haklı sebebin bulunması halinde feshedilip edilemeyeceğine ilişkin tartışma 6361 sayılı Kanun hükümleri ile de sonuca bağlanmamıştır.
Her halükârda, sözleşmenin sona ermesi halinde, satın alma hakkını kullanmayan veya bu hak kendisine tanınmamış kiracı, kiralanan malı derhal geri verir.
Mülga Kanun, sözleşmeyi kiralayanın feshetmesi halinde kiracının malı iade etmesi, vadesi gelmemiş finansal kiralama bedellerini ödemesi ve aşkın zararı tazmin etmesini düzenlemekteydi. 6361 sayılı Kanun bu düzenlemeyi kaldırmıştır. Yeni düzenleme uyarınca, sözleşmeyi kiralayanın (veya tasfiye nedeniyle kiracının) feshetmesi halinde, malı iade etmekle yükümlü olan kiracının ayrıca ek bir bedel ödemesi gerekebilir. Kiracının vadesi gelmemiş kira bedelleri ile kiralayanın bunu aşan zararının toplamı, kiralayanın söz konusu malı üçüncü kişiye satması veya finansal kiralama yöntemiyle kiralaması halinde satış veya toplam kira bedelinden düşük olursa, kiracı aradaki farkı kiralayana öder. Aksi halde farkı kiralayan kiracıya öder. Sözleşmeyi kiracının (kendi veya işletmesinin tasfiyesi haricindeki bir sebebe dayanarak) feshetmesi halinde kiracı uğradığı zararın tazminini kiralayandan talep edebilir.
Mülga Kanun’da yer alan, sözleşmenin en az dört yıl feshedilemeyeceğine ilişkin hüküm 6361 sayılı Kanun’a alınmamıştır.
Sonuç
6361 sayılı Kanun, 13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girerek Mülga Kanun ile 90 sayılı kararnameyi yürürlükten kaldırmıştır. Bu kanun, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile kanun kapsamına giren sözleşme hükümlerini düzenler. Bu düzenlemeler bir takım önemli değişiklikler getirmektedir.
Finansal kiralama sözleşmesi akdedebilecek kiralayanın kapsamı genişlemiştir. Sözleşme yazılı şekil ile yapılabilir, kiralanan malın tapuya, kendi özel siciline veya Birlik tarafından tutulacak sicile tescili gerekir. Azami yürürlük süresi düzenlenmemiştir.
Kiracı, kiracılık sıfatını kiralayanın yazılı izni ile devredebilir. Kiralayan, kiracıya bildirmek koşuluyla malın mülkiyetini başka bir kiralayana devredebilir. Sözleşmede alım hakkı tanındıysa, sürenin sonunda kiracının malı iade etmemesi halinde, belirli şartların varlığı halinde, kiralayan malın mülkiyetini tek taraflı olarak kiracıya devredebilir.
Kiracının kiralama bedelini ödemede temerrüde düşmesi ve kendisine tanınan ek sürede bedeli ödememesi, bir yıl içerisinde üç kira bedelini veya arka arkaya iki kira bedelini zamanında ödememesi nedeniyle ihtar alması hallerinde kiralayan sözleşmeyi feshedebilir.
[i] 6361 sayılı Kanun uyarınca Birlik kanunun yürürlüğünden itibaren altı ay içinde kurulur.

Season’s Greetings from Blue Dolphins Containers 2018


Dear Colleagues,

In this special season, the whole team of Blue Dolphins Containers would like to wish you and your family a Merry Christmas and Happy New Year!

We appreciate very much for your kind support and trust given to us in 2017 and sincerely wish you a joyous, healthy, peaceful and prosperous year for 2018.

Importantly, we also wish to strengthen our cooperation and look forward to closely working with you in 2018.

*Due to us being closed between 22 Dec and 8 Jan responses will be slow,
but we’ll catch up quickly in the new year.

[cp]

Web Based Solution, In the business of Container Management. Built based on our domain knowledge in Container Leasing , One Way Services , Interchage and Trading, this simple but efficient system allows businesses to adapt easily to International requirements and conditions.

[| Subscribe |] – [| Post & Reply Demands/Offers |]

[tablem tablesorter=”1″ id=”someid”]
Order,Require,Place,Pieces,Types,Conditions-Note
[2015-1266],OFFER,Moscow,1,Open Top 40”,-
[2015-1265],OFFER,Moscow,2,REEFER 40’ 9’6” (High Cube),- Carrier Myo 1999-2003
[2015-1264],OFFER,Rotterdam NL,1,REEFER 40’ 9’6” (High Cube),TK Magnum 2006 – PTI-ok ( Pre Trip Inspected)
[2015-1263],OneWay,from Barcelona – Valencia – La Spezia – Genoa to TURKEY,Regular,20 DC,CW
[2015-1262],OFFER,Koper – SLOVENIA,15,20 DC,CW
[2015-1261],DEMAND,Alexandria – EGYPT,1,40 DC,CW
[2015-1260],DEMAND,Alexandria – EGYPT,3,20 DC,CW
[/tablem]


[tablem tablesorter=”1″ id=”someid”]
OFFERS,20 DC, 40 DC, 40DC HC,Conditions-Note
[Istanbul],6,11 ,8,CW -Ready for Loading
[Izmir],4,7,6,CW -Ready for Loading
[Mersin],2,1,1,CW -Ready for Loading
[/tablem]

Blue Dolphins Containers have regular DEMANDS for TURKEY.

 

ISO 6346

Identification System[edit]

Example of an ISO 6346 conform container number:

Example of an ISO 6346 conform container number

Owner Code[edit]

The owner code consists of three capital letters of the Latin alphabet to indicate the owner or principal operator of the container. Such code needs to be registered at the Bureau International des Conteneurs in Paris to ensure uniqueness worldwide.

Equipment Category Identifier[edit]

The equipment category identifier consists of one of the following Four capital letters of the Latin alphabet:

 • U for all freight containers
 • J for detachable freight container-related equipment
 • Z for trailers and chassis

Under the ISO code then only U J and Z are in use – the reefer container is identified by means of the size type code

Serial Number[edit]

The serial number consists of 6 numeric digits, assigned by the owner or operator, uniquely identifying the container within that owner/operator’s fleet.

Check Digit[edit]

The check digit consists of one numeric digit providing a means of validating the recording and transmission accuracies of the owner code and serial number.

Calculation Step 1[edit]

An equivalent numerical value is assigned to each letter of the alphabet, beginning with 10 for the letter A (11 and multiples thereof are omitted):

A B C D E F G H I J K L M
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24
N O P Q R S T U V W X Y Z
25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38

The individual digits of the serial number keep their numeric value.

Calculation Step 2[edit]

Each of the numbers calculated in step 1 is multiplied by 2position, where position is the exponent to base 2. Position starts at 0, from left to right.

The following table shows the multiplication factors:

1. nbr 2. nbr 3. nbr 4. nbr 5. nbr 6. nbr 7. nbr 8. nbr 9. nbr 10. nbr
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512

Calculation Step 3[edit]

a) Sum up all results of step 2
b) Divide them by 11
c) Erase all decimal digits of the division (i. e. make the result an integer value)
d) Multiply the integer value by 11
e) Subtract result of d) from result of a): This is the check digit!

If the final difference is 10, then the check digit becomes 0. To ensure that this does not happen, the standard recommends that serial numbers should not be used which produce a final difference of 10, however there are containers in the market which do not follow this recommendation, so handling this case has to be included if a check digit calculator is programmed.

Notice that step b) to e) is a calculation of the remainder found after division of a) by 11. Most programming languages have a modulo operator for this. Attention should be paid on how it is working in the language chosen; i. e. if it is giving back the decimal rest or the integer rest in order to get proper results. 11 is used as divisor because a container number has 11 letters and digits in total. In step 1 the numbers 11, 22 and 33 are left out as they are multiples of the divisor.

Example[edit]

C S Q U 3 0 5 4 3 8 Calc.
13 30 28 32 3 0 5 4 3 8
x x x x x x x x x x
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
= = = = = = = = = =
13 60 112 256 48 0 320 512 768 4096 6185 [a)]
b) Division by 11: 562.272…
c) Erase decimal digits: 562
d) Multiply by 11: 6182
a) minus d) = Check Digit: 3

Code Sample 1[edit]

Below is a code Snippet implementing the above algorithm in MATLAB validating string “cid”:

%% Step 1 
char2num = [10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38]; 
msk = logical([1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0]); % mask separating digits from numbers
cid( msk) = char2num(cid( msk)-'A'+1);  % letters to numbers conversion
cid(~msk) =     cid(~msk)-'1'+1;  % digit characters to numbers conversion
vec = double(cid);
%% Step 2
num = sum(vec(1:10).* 2.^(0:9));
%% Step 3
check_digit = mod(mod(num,11),10);
valid = (check_digit==vec(11));

Code Sample 2[edit]

Below is the Visual Basic (VBA) code to create a custom “ISO6346Check” function in Microsoft Excel (Alt + F11) that returns the correct check digit:

Function ISO6346Check(k As String) ' Calculates the ISO Shipping Container Check Digit
Dim i%, s&
Application.Volatile
For i = 1 To 10
s = s + IIf(i < 5, Fix(11 * (Asc(Mid(k, i)) - 56) / 10) + 1, Asc(Mid(k, i)) - 48) * 2 ^ (i - 1)
Next i
ISO6346Check = (s - Fix(s / 11) * 11) Mod 10
End Function

</source>

Code Sample 3[edit]

Below is the Python (2.7) code to create a custom “ISO6346Check”:

result = 0.0
cont = 'NYKU3799538'
cont1 = cont[0:10] 
check = cont[10:11] 
x = -1
dict = {'0':'0','1':'1','2':'2','3':'3','4':'4','5':'5','6':'6','7':'7','8':'8','9':'9',
    'A':10,'B':12,'C':13,'D':14,'E':15,'F':16,'G':17,'H':18,'I':19,'J':20,'K':21,'L':23,'M':24,
    'N':25,'O':26,'P':27,'Q':28,'R':29,'S':30,'T':31,'U':32,'V':34,'W':35,'X':36,'Y':37,'Z':38,}
for c in cont1:
  x += 1
  result += (int(dict[c]) * 2**x)
print int(result - int(int(result / 11)) * 11) == int(check)

Code Sample 4[edit]

Below is the Javascript code to create a custom “ISO6346Check”:

function ISO6346Check(cntrNum) {
  var num = 0;
  var charCode = "0123456789A?BCDEFGHIJK?LMNOPQRSTU?VWXYZ";
  if (!cntrNum || cntrNum.length != 11) {
    return false;
  }
  cntrNum = cntrNum.toUpperCase();
  for (var i = 0; i < 10; i++) {
    var chr = cntrNum.substring(i, i + 1);
    var idx = chr == '?' ? -1 : charCode.indexOf(chr);
    if (idx < 0) {
      return false;
    }
    idx = idx * Math.pow(2, i);
    num += idx;
  }
  num = (num % 11) % 10;
  return parseInt(cntrNum.substring(10, 11)) == num;
}

Practical Problems[edit]

In day-to-day business it happens that containers do appear which do not follow the ISO 6346 identification at all, however they are fully CSC safety approved containers. Usually these are “shippers owned” containers, which means that they are not owned by the carrier but supplied by the cargo owners (shippers). They may have no registered owner code and no category identifier and have no check digit. It is advisable to follow ISO 6346 as the absence of a compliant identification code causes problems for both carriers and container terminals to correctly identify the equipment and properly deliver the cargo, because computer systems require ISO 6346 conformant naming and as such missing prefixes are invented. For example YYYY at the carrier and XXXX at the terminal causes the equipment to mismatch. Moreover, since ISO 6346 identification has become a requirement in international Customs conventions (Customs Conventions on Containers and Istanbul Convention), many Customs Administrations have begun validating that containers are marked as per the standard.

Size and Type Codes[edit]

The codes are compiled of the following elements:

 • First character, representing the length (coded)
 • Second character, representing the width and height (coded)
 • Third and fourth character indicating the type of the container

The following is an overview of the most common codes:

ISO Type Group ISO Size Type
Code Description Code Description
20GP GENERAL PURPOSE CONT. 20G0 GENERAL PURPOSE CONT.
20G1 GENERAL PURPOSE CONT.
20HR ISOLADO CONTAINE REEFER 20H0 INSULATED CONTAINER
20PF FLAT (FIXED ENDS) 20P1 FLAT (FIXED ENDS)
20TD TANK CONTAINER 20T3 TANK CONTAINER
20T4 TANK CONTAINER
20T5 TANK CONTAINER
20T6 TANK CONTAINER
20TG TANK CONTAINER 20T7 TANK CONTAINER
20T8 TANK CONTAINER
20TN TANK CONTAINER 20T0 TANK CONTAINER
20T1 TANK CONTAINER
20T2 TANK CONTAINER
22BU BULK CONTAINER 22B0 BULK CONTAINER
22GP GENERAL PURPOSE CONT. 22G0 GENERAL PURPOSE CONT.
22G1 GENERAL PURPOSE CONT.
22HR INSULATED CONTAINER 22H0 INSULATED CONTAINER
22PC FLAT (COLLAPSIBLE) 22P3 FLAT (COLLAPSIBLE)
22P8 FLAT (COLL.FLUSH FOLDING)
22P9 FLAT (COLLAPSIBLE)
22PF FLAT (FIXED ENDS) 22P1 FLAT (FIXED ENDS)
22P7 FLAT (GENSET CARRIER)
22RC REEFER CONT.(NO FOOD) 22R9 REEFER CONT.(NO FOOD)
22RS BUILT-IN GEN. F. POWER SPLY OF REEF 22R7 BUILT-IN GEN. F. POWER SPLY OF REEF
22RT REEFER CONTAINER 22R1 REEFER CONTAINER
22SN NAMED CARGO CONTAINER 22S1 NAMED CARGO CONTAINER
22TD TANK CONTAINER 22T3 TANK CONTAINER
22T4 TANK CONTAINER
22T5 TANK CONTAINER
22T6 TANK CONTAINER
22TG TANK CONTAINER 22T7 TANK CONTAINER
22T8 TANK CONTAINER
22TN TANK CONTAINER 22T0 TANK CONTAINER
22T1 TANK CONTAINER
22T2 TANK CONTAINER
22UP HARDTOP CONTAINER 22U6 HARDTOP CONTAINER
22UT OPEN TOP CONTAINER 22U1 OPEN TOP CONTAINER
22VH VENTILATED CONTAINER 22V0 VENTILATED CONTAINER
22V2 VENTILATED CONTAINER
22V3 VENTILATED CONTAINER
25GP GP-CONTAINER OVER-HEIGHT 25G0 GP-CONTAINER OVER-HEIGHT
26GP GP-CONTAINER OVER-HEIGHT 26G0 GP-CONTAINER OVER-HEIGHT
26HR INSULATED CONTAINER 26H0 INSULATED CONTAINER
28TG TANK FOR GAS 28T8 TANK FOR GAS
28UT OPEN TOP (HALF HEIGHT) 28U1 OPEN TOP (HALF HEIGHT)
28VH VE-HALF-HEIGHT =1448 MM HEIGHT 28V0 VE-HALF-HEIGHT =1448 MM HEIGHT
29PL PLATFORM 29P0 PLATFORM
2EGP GEN. PURP. WITHOUT VENT WIDTH 2.5M 2EG0 HIGH CUBE CONT. (WIDTH 2.5M)
42GP GENERAL PURPOSE CONT. 42G0 GENERAL PURPOSE CONT.
42G1 GENERAL PURPOSE CONT.
42HR INSULATED CONTAINER 42H0 INSULATED CONTAINER
42PC FLAT (COLLAPSIBLE) 42P3 FLAT (COLLAPSIBLE)
42P8 FLAT (COLL.FLUSH FOLDING)
42P9 FLAT (COLLAPSIBLE)
42PF FLAT (FIXED ENDS) 42P1 FLAT (FIXED ENDS)
42PS FLAT (SPACE SAVER) 42P6 FLAT SPACE SAVER
42RC REEFER CONT.(NO FOOD) 42R9 REEFER CONT.(NO FOOD)
42RS REEFER CONT.(DIESEL GEN.) 42R3 REEFER CONT.(DIESEL GEN.)
42RT REEFER CONTAINER 42R1 REEFER CONTAINER
42SN NAMED CARGO CONTAINER 42S1 NAMED CARGO CONTAINER
42TD TANK CONTAINER 42T5 TANK CONTAINER
42T6 TANK CONTAINER
42TG TANK CONTAINER 42T8 TANK CONTAINER
42TN TANK CONTAINER 42T2 TANK CONTAINER
42UP HARDTOP CONTAINER 42U6 HARDTOP CONTAINER
42UT OPEN TOP CONTAINER 42U1 OPEN TOP CONTAINER
45BK BULK CONTAINER 45B3 BULK CONTAINER
45GP HIGH CUBE CONT. 45G0 HIGH CUBE CONT.
45G1 HIGH CUBE CONT.
45PC FLAT (COLLAPSIBLE) 45P3 FLAT (COLLAPSIBLE)
45P8 FLAT (COLL.FLUSH FOLDING)
45RC REEFER CONT.(NO FOOD) 45R9 REEFER CONT.(NO FOOD)
45RT REEFER HIGHCUBE CONTAINER 45R1 REEFER HIGHCUBE CONTAINER
45UT OPEN TOP CONTAINER 45U1 OPEN TOP CONTAINER
45UP HIGH CUBE HARDTOP CONT. 45U6 HIGH CUBE HARDTOP CONT.
46HR INSULATED CONTAINER 46H0 INSULATED CONTAINER
48TG TANK FOR GAS 48T8 TANK FOR GAS
49PL PLATFORM 49P0 PLATFORM
4CGP GP CONTAINER 4CG0 GP CONTAINER (WIDTH 2.5 M)
L0GP HIGH CUBE CONT. L0G1 HIGH CUBE CONT.
L2GP HIGH CUBE CONT. L2G1 HIGH CUBE CONT.
L5GP HIGH CUBE CONT. L5G1 HIGH CUBE CONT.

Use the below to calculate Size/Type of a less commonly used ISO 6346 containers:

ISO Length Codes Second size code character
Code Container length Code Container height Width
1 10′ 0 8′ 8′
2 20′ 2 8′6″
3 30′ 4 9′
4 40′ 5 9′6″
B 24′ 6 > 9′6″
C 24′6″ 8 4′3″
G 41′ 9 <= 4′
H 43′ C 8′6″ 2348mm < x <= 2500mm
L 45′ D 9′
M 48′ E 9′6″
N 49′ F > 9′6″
ISO Type Codes
Code Description
G0 General – Openings at one or both ends
G1 General – Passive vents at upper part of cargo space
G2 General – Openings at one or both ends + full openings on one or both sides
G3 General – Openings at one or both ends + partial openings on one or both sides
V0 Fantainer – Non-mechanical, vents at lower and upper parts of cargo space
V2 Fantainer – Mechanical ventilation system located internally
V4 Fantainer – Mechanical ventilation system located externally
R0 Integral Reefer – Mechanically refrigerated
R1 Integral Reefer – Mechanically refrigerated and heated
R2 Integral Reefer – Self-powered mechanically refrigerated
R3 Integral Reefer – Self-powered mechanically refrigerated and heated
H0 Refrigerated or heated with removable equipment located externally; heat transfer coefficient K=0.4W/M2.K
H1 Refrigerated or heated with removable equipment located internally
H2 Refrigerated or heated with removable equipment located externally; heat transfer coefficient K=0.7W/M2.K
H5 Insulated – Heat transfer coefficient K=0.4W/M2.K
H6 Insulated – Heat transfer coefficient K=0.7W/M2.K
U0 Open Top – Openings at one or both ends
U1 Open Top – Idem + removable top members in end frames
U2 Open Top – Openings at one or both ends + openings at one or both sides
U3 Open Top – Idem + removable top members in end frames
U4 Open Top – Openings at one or both ends + partial on one and full at other side
U5 Open Top – Complete, fixed side and end walls ( no doors )
T0 Tank – Non dangerous liquids, minimum pressure 0.45 bar
T1 Tank – Non dangerous liquids, minimum pressure 1.50 bar
T2 Tank – Non dangerous liquids, minimum pressure 2.65 bar
T3 Tank – Dangerous liquids, minimum pressure 1.50 bar
T4 Tank – Dangerous liquids, minimum pressure 2.65 bar
T5 Tank – Dangerous liquids, minimum pressure 4.00 bar
T6 Tank – Dangerous liquids, minimum pressure 6.00 bar
T7 Tank – Gases, minimum pressure 9.10 bar
T8 Tank – Gases, minimum pressure 22.00 bar
T9 Tank – Gases, minimum pressure to be decided
B0 Bulk – Closed
B1 Bulk – Airtight
B3 Bulk – Horizontal discharge, test pressure 1.50 bar
B4 Bulk – Horizontal discharge, test pressure 2.65 bar
B5 Bulk – Tipping discharge, test pressure 1.50 bar
B6 Bulk – Tipping discharge, test pressure 2.65 bar
P0 Flat or Bolter – Plain platform
P1 Flat or Bolter – Two complete and fixed ends
P2 Flat or Bolter – Fixed posts, either free-standing or with removable top member
P3 Flat or Bolter – Folding complete end structure
P4 Flat or Bolter – Folding posts, either free-standing or with removable top member
P5 Flat or Bolter – Open top, open ends (skeletal)
S0 Livestock carrier
S1 Automobile carrier
S2 Live fish carrier

Country Code (Optional)[edit]

The country code consists of two capital letters of the Latin alphabet as described in ISO 3166. It indicates the country where the code is registered not the nationality of the owner or operator of the container. The letters of the code shall not be less than 100 mm high.

Mandatory Operational Marks[edit]

Operational marks are intended solely to convey information requested for the movement of containers or give visual warnings. They relate to

 • the weight of containers
 • a symbol to denote air-surface container
 • a sign warning of overhead electrical danger
 • height marks for containers higher than 2.6 m (8 ft 6 in)

References[edit]

 • Bureau International des Containers: Containers BIC-Code (printed brochure)
 • Container Numbering Guide

See also[edit]

 • Standard Carrier Alpha Code
 • UIC wagon numbers

The following is a list of further freight container related ISO specifications, where not all have an article assigned yet (you can help improve Wikipedia and start one):

 • ISO 668 – Freight containers – Classification, dimensions and ratings
 • ISO 830 – Freight containers – Terminology
 • ISO 1161 – Freight containers – Corner fittings – Specification
 • ISO 1496 – Freight containers – Specification and testing
 • ISO 2308 – Hooks for lifting freight containers of up to 30 tons capacity – Basic requirements
 • ISO 3874 – Freight containers – Handling and securing
 • ISO 8323 – Freight containers – Air/surface (intermodal) general purpose containers – Specification and tests
 • ISO 9669 – Freight containers – Interface connections for tank containers
 • ISO 9711 – Freight containers – Information related to containers on board vessels
 • ISO 9897 – Container equipment data exchange (CEDEX)
 • ISO 10368 – Freight thermal containers – Remote condition monitoring
 • ISO 10374 – Freight containers – Automatic identification

External links[edit]

 • Bureau International des Containers (BIC)
 • Intermodal Check Digit Calculator
 • BIC Code Identifier
 • Freight Container Check Digit Calculator (includes Java source code for download *Static Java Method does not convert “10” check digit to “0”)
 • ITCO technical questions
 • List of owner codes (not the official BIC site)
 • Online check digit calculator
 • Russian maritime register of shipping – BIC representation
 • Container numbers validator
 • Get container dimensions and type by ISO code
 • Cargo container validator ISO 6346 in Javascript